Voltar
חזרה


Volta para a página principal
חזרה לדף הבית


שו"ת רש"י סימן קעא

תשובת - שאלה לרש"י ז"ל.

הנני החתום משיב לשואלוני: על דבר קדושי - העלמה שנתקדשה לשנים, ושניהם היו אנוסים לעבור על תורת - משה על ידי גוים, וגם העדים כיוצא בהם היו:

רואה אני שהיא צריכה גט. שאף ישראל משומד לרצונו שקדש, [קדושיו] קדושין, שנאמר (יהושע ז': י"א; סנהדרין מ"ד רע"א [וראבי"ה שם אות כ' בטעות, וצ"ל שם: מ"ד רע"א במקום מ"ט]; מדרש אגדה מסעי קס"ב.) חטא ישראל, אע"פ שחטא, ישראל הוא. וכ"ש האנוסים שלבם לשמים.

והרי אילו מוכיח סופן על תחלתן שחזרו ויצאו משם כשמצאו הצלה.

ואפילו ראו יהודים שהנהיגו עצמן בהפקר בעודן בין הגוים ליחשד בעבירות בנות אל נכר, אין עדותן בטלה בכך. דקיימא לן (סנהדרין כ"ו סע"ב; והשווה תשו' הרשב"א ח"א סי' ס"ד י"ד ע"ג.) החשוד על העריות כשר לעדות אשה ומודה רב נחמן לעדות אשה שהוא פסול, וה"מ לאפוקה, אבל לעיולה מהימני. ושלום:

שלמה בר' יצחק ז"ל.


Voltar
חזרה


Volta para a página principal
חזרה לדף הבית