Voltar
חזרה


Volta para a página principal
חזרה לדף הבית


שו"ת מהר"ח

אור זרוע סימן מה

העלמה שנתקדשה לאיש ושניהם היו אנוסים לעבור על תורת משה על ידי גוים וגם העדים כיוצא בהם, רואה אני שהיא צריכה גט.

שאף ישראל משומד לרצונו שקידש קידושיו קידושין. שנאמר חטא ישראל אעפ"י שחטא ישראל הוא, וכ"ש שהאנוסים לבם לשמים והרי אלו הוכיח סופם על תחילתם שחסרו ויצאו כשמצאו הצלה.

ואפילו אם העדים נהגו הפקר בעצמן בעודן בין הגוים לפשעו בעבירות בנות אל נכר אין עדותן בטלה בכך. דקיימא לן החשוד על העריות כשר לעדות. ומודה רב נחמן לעדות אשה שהיא פסולה והני מילי לאפוקה אבל לעיולה מהימני.

שלמה ב"ר יצחק. (ע' אה"ע סוס"י מ"ב.)


שו"ת מהר"ח אור זרוע סימן צא

ד"ה אנוסים שהעידו

אנוסים שהעידו שראו בעודם אנוסים פלוני נהרג אשתו מותרת.Voltar
חזרה


Volta para a página principal
חזרה לדף הבית