Voltar
חזרה


Volta para a página principal
חזרה לדף הבית

שו"ת רבי אליהו מזרחי (הרא"ם)

סימן צה

ד"ה מצאתי כתוב

מצאתי כתוב בתשובת שאלה על אלמנת הר' שמעון בן הרב ר' יעקב הלוי בת הרב ר' יקיר הכהן והתירוה להנשא רוב גדולי אשכנז על פי שני עדים אנוסים שהמירו בעת הגזירה שהעידו שראו בעלה הנזכר הרוג לפני פתח רצבורק עיר הדמים ומן בני המתירים היה הרב רבינו אשר והרב רבינו עזרא והרב רבינו יצחק ב"ר מאיר והאריכו בראיות עד אין קץ לכותבם ולבסוף התשובה כתב אחד מן הגדולים ועוד מצאתי תשובת רבינו שלמה זכרו לברכה וזה לשונה הנני משיב לשואל לי על קדושי העלמה שנתקדשה לאיש ושניהם אנוסים היו לעבור על תורת משה על ידי גוים וגם העדים היו כיוצא בהם רואה אני שהיא צריכה גט שאף ישראל משומד לדעתו שקידש קדושיו קדושין, אף על פי שחטא ישראל הוא וכל האנוסים לבם לשמים והרי אלו הוכיח סופן שחזרו במצא הצלה ואפי' אם העדים נהגו לשקר אין עדותם בטלה בכך דקיימא לן חשוד על העריות כשר לעדות ומודה רב נחמן לעדות אשה שהוא פסול והני מילי לאפוקה אבל לעיולה מהימני, שלמה ב"ר יצחק.

Voltar
חזרה


Volta para a página principal
חזרה לדף הבית