Ao Michnê Torá em Português
משנה תורה בפורטוגזית


Volta para a página principal
חזרה לדף הבית


שו"ת אבקת רוכל סימן פא ד"ה נמצינו למדין

נמצינו למדין שהתנאי והמנהג של חצי הנכסי' אינו כלום כיון דקדושין ונישואין אין כאן תנאי נשואין אין כאן ומתנה אין כאן כיון שלא קנת' באחד מהדרכים שהמקח נקנה בו כמו שהוכחנו יפה ומה לנו עוד ללכת לקראת נחשים הלא תלמוד ערוך הוא בידינו דתנן בסוף פרק הכותב גר שנתגייר הוא ואשתו עמו כתובתה קיימת שע"מ כן קיימה ואתמר עלה בגמ' אמר ר"ה ל"ש אלא מנה מאתי' אבל תוספת אין לה ורב יהודה אמר אפי' תוספת יש לה מיתיבי חידשו נוטלת מה שחידשו תיובתא דרב יהודה רב יהודה מתני' אטעיתיה הוא סבר כתובתה קיימת אכולה מילתא קאי ולא היא אעיקר כתובה קאי ע"כ הא קמן שאע"פי שבזמן שנישאו היו גוים והא ודאי כתובתן קיימת אף בתוספת בעודן גוים כשנתגיירו פקע שעבודא והוי למפרע אף לענין ממון כאלו לא היו שם נישואין עד עתה שנתגיירו וקדש ונשא וכל שכן אנוסים אלו שלעולם דין ישראלים עליהם אין שם קדושין ונשואין עליהם אלא על אחת כמה וכמה שאף לענין ממון אין ממשות בתנאי נישואין שלהם וזה פשוט ביותר.


Voltar
חזרה


Volta para a página principal
חזרה לדף הבית