מכון ממרא | דרכי נועם - כללי הגמרא

פרק א' | פרק ב' | פרק ג' | פרק ד' | פרק ה' | פרק ו' | ליקוטיםUnião Sefardita Hispano-Portuguesa
Copyright © 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Todos os direitos reservados.

rabino@judaismo-iberico.org

דרכי הגמרא
- מילים אחדות.

בראשית דברינו, אנו מביעים את תודתנו מעומק נפשנו לחכם דניאל הכהן, נ"י, שטרח הרבה מאוד בשקידה וערך את הספר שאנו מביאים כאן, והוא זה שאיפשר לנו לכתוב את ההערות כדי לעורר את הציבור הספרדי לשוב לשיטת העיון הספרדית הקדומה. אילו לא ערך הוא את החיבור במו ידיו, לא היית בידינו אפשרות כש"ה לזכות אך כלל ישראל בדבר חשוב זה.

האסקולה של רבי יצחק אבוהב בספרד בדור שקדם את האסון הנורא שפקד את יהודי ספרד, דהיינו הגירוש ורדיפה קתולית לכל מי שיישאר בחצי האי האיברי, העניקה לנו דמויות גדולות וחשובות כמו ר' יצחק קמפנטון, המכונה "גאון קסטיליה". אולם, חכמים אלה וחשיבות העיסוק בשיטתם בלימוד הגמרא כמעט נשכח לגמרי מיהודי ספרד בדורינו זה. עניין הספר הוא להביא לתלמיד שיטת העיון הספרדית, כפי שהונגה בישיבות הספרדיות עד לא מזמן, הוא הבסיס ללימוד בין תלמידי ר' יצחק אבוהב.

חשוב לציין כי אין קשר בין שיטת העיון הספרדית לין המונח "עיון" בין חכמי האשכנזים. אלה כינו בכך ההשוואה בין סוגיות, טרמינולוגיות או אפילו השוואה בין מפרשים, ויישוב שיטותיהם, לאחר בדיקה "מעמיקה" בדפי הגמרא, באותו נושא ובנושאים דומים. יהודי ספרד השתמשו במונח הזה (עיון) לחקירה הפילוסופית. כל עניניינו הוא הדייקנות וההבנה העמוקה בראית דבר שאינו מפיע מול עיני הקורא, לכאורה, אך אפשר להשיגו על ידי התבומות רבה בסוגייה עצמה, ללא עזוב את גבולותיה כלל. אין אנו יודעים היאך ומתי עבר המונח לארצות אירופה, עם פירוש שונה, אך ברור לנו שכל הפותח את הספר ללמוד בו בימינו עלול לטעות טעות חמורה, במחשבה שמדובר ב"עיון" כשם שמכנים אותו בישיבות של ימינו - הן אשכנזיות, והן "ספרדיות", ששיטותיהם נבנו על גבי ספסלי ליטא.

מטרת הרב קמפנטון בכתבו את הספר הלז הייתה אחת ויחידה: לעזור ולהדריך את הלומד לעומק את התלמוד, בהשתמשו במתודולוגיה הספרדית מבוססת על כלי ההיגיון הפילוסופי. רבים וגדולים הם אלה שלמדו בשיטה זו, כמו ר' יוסף קארו, וכמו הרב יוסף בי-רב. כמו כן ר' חזקייה דה סילווה, מוהר"ם אלאשקר ועוד רבים. כפי שאמרתי - השיטה נעלמה כליל מהמזרח אך ורק אחרי שהישיבות האשכנזיות החליפוה, וספרדים רבים עברו ללמוד על פי שיטות ישיבות אירופה, ליטאיות או אחרות. אנו מעוניינים לראות מחדש את צמיחת שיטת הלימוד העתיקה אצל בני ספרד בכל גווניה, ולכן דאגנו להביא את הספר לקורא בסיגנון זה, ואף לכתוב הערות עזר.

רוצה לומר: כשם שהבאנו באתר את הספר דרכי נועם עבודה זו מכווונת היא לגאולת הזהות הספרדית בענייני לימוד התורה והתרבות היהודית הספרדית בכלל. הספר הנ"ל הובא כאן עם הערות שתשמשמנה לטובת הלומד בו, על מנת להדריכו בל ייכשל באמירות ללא שחר ולא יסוד, וכמו כן כדי להצילו מהשפעות שאינן נובעות ממקור מוסמך. כדוגמה לכך הנושא שהוזכר לעיל בעניין המומח "עיון", שברור הוא אם ייפנה הקורא בשאלה לכל תלמיד בר-זמננו בארץ ישראל השוקדים בעולם התלמוד בישיבות הספרדיות תשובתו תהיה המקובלת בעולם התורה האשכנזי, הימנו קבלו, ותהיה מוזנחת התשובה האמיתית אליה התכוון הגאון מקסטיליה, ר' יצחק קמפמטון, ז"ל, כשחיבר ספר עזר חשוב זה. לכן בקוראך בו יובן לך היטב למה התכוון, אודות ההערות אשר תמצא בין המוחים, בצבע שונה.

חשוב לציין שספר זה הוא מצוי בישיבות האשכנזיות, והשימוש בו הוא רב, אף על פי שהבנת המונחים . כגון זה - לא תמיד הושגה, אלא כשם שהם מבינים אותו בשיקלא וטריא דידהון, כך מבינים בקוראם בו. ודוקא מפני שהספר רגיל הוא אצלם, הנה עוד סיבה להבנה גם אצל הספרדים ובני המזרח בני זמנינו זה, להבינו כפי שחקקו בשיכלם, ואין אנו חוזרים על אותם האומרות לשווא, כי אם בכוונה להחדיר את חשיבות הספר לקורא בו, וחשיבות הבנתו הנכונה.

ר' י. די אוליוירה


מכון ממרא | דרכי נועם - כללי הגמרא

פרק א' | פרק ב' | פרק ג' | פרק ד' | פרק ה' | פרק ו' | ליקוטים