Esta página em português | עזור לנו לעזור ליהודים אחרים

האיחוד הספרדי-פורטוגלי

אירגוננו הוא התגשמות חלום לרבים מאתנו, וכמו כן מטרתו להביא לידי מציאות ולידי התגשמות החלומות של רבים מצאצאי אנוסי האינקיויזיציה בכל רחבי תבל, ובברזיל בפרט, מקום שאליו הגרו רוב יהודי פורטוגל בעת הרדיפה האינקיויזיטוריאלית.

אתרנו הוא פרי עבודה של תורה שנעשה על ידי רבנים, הן התירגום מעברית לפורטוגלית, הן הדפים שנכתבו מעיקרם בעברית או בפורטוגלית. מנהלינו הם רבנים סמוכים, הנוטלים על עצמם אחריות מלאה לגבי כל מה שמופיע באתר, וכן בהתכתבות עם אנשים רבים בכל העולם, הפונים אלינו בשאלות הלכתיות או בבקשת בירור על עמדותנו בנוגע לאמונות ודעות.

מעבר לחלום שהתגשם לטובת בני ישראל האנוסים - הננו מתכוונים אף להושיט את ידנו לעזרה לכל אחד מאחינו בדרכו בתשובה לעמו ולתורתו, למען ישיג את ההכרה המלאה של הציבור הרבני בכלל, עד שיהיו מוכרים כיהודים לכל דבר על ידי כל אחד מבני אומתנו - איש כשבטו וכחזקתו הקדומה, אלא אם כן נפל פיסול ידוע במקרה של יוצאי חלצי אהרון הכהן. אך יש צורך לציין שעבודתנו מכוונת בעיקר לכלל.

יחד עם זאת - לסייע להם למען יגיעו ארצה ישראל, ביתנו שבכח החרב ובשפיכות דמנו הוצאה מידינו ולזרים ניתנה במשך כאלפיים שנה - לארץ המובטחת לאברהם, ליצחק וליעקב, למען שים קץ למרירות הגלותית האופיינית ליהודי הדר בין האומות בהיותו נע ונד בארצות לא לנו. בזה נשיב לו את השמחה האבודה בגולה, בהעלותנו אותו ארצה להתיחד עם עמו, ויהיו יחדיו עם שמח ומאושר כזמנים שהיו לפני גלותנו הארוכה, כאבותינו בעולם התנ"ך. אז נוכל להוציא מעלינו כל ההשפעה הנובעת מההתנהגות התרבותית ואפילו דתית של אותם העמים אשר בתוכם היינו, על פיהם אנו חיים עוד היום בלי שאיש ישית לבו לכך, למרות שאנו שוב בארצנו. אז נשוב לאופי העברי שהוא המקורי והאמיתי. לא שוב נהיה מואשמים בהריגת אלהיהם, או בטענות דומות.

מעל הכל: חשוב שנשכיל ונבין שאין לנו אלא האל היחיד המכיר אותנו, אשר כרת את בריתו לנו, המוכר בגוים בשם "תורת משה", וכמו כן שאין לנו ארץ שתקבל אותנו כבנים לה, כי אם ארץ ישראל, נחלת אבותינו. בכל המקומות בהם נולדנו וחיינו במשך גלותנו הארוכה, התקבלנו לעיני הכל כזרים, ואפילו לאחר מאות דורות בארץ אחת, ועובדה זו גם עתה לא השתנתה בשום אחת מהאומות. לכן, מציגים אנו כאן את האידאל הרוחני המניע אותנו: שיבתנו לתורתנו שמאיתנו נלקחה בחוזקה באינקיויזיציה הנוראה.ובאותה מידה, מציגים אף את האידאל הגשמי, בו מתלבש הרוחני כנפש וגוף: שיבתנו לארצנו היחידה, אשר רק עליה אנו חשים את עצמנו כבנים, מה שאין כן בשום מקום בעולם, ו"הבל היופי" הזר.

בהיותנו מודעים לקושי הרב המוצא את אחינו ביני היהודים אשר נאנסו באינקיויזיציה מול הרבנים ובתי הדין כאשר מבקשים מהם דרך שיבה ליהדות, ואפילו כשמוכנים לעבור כל תהליך שידרש על מנת לראות את עצמם מוכרים כיהודים השבים לאומתם, בבקשם לקשור את עצמם שוב לעמם, אותו קשר שניתק באופן אכזרי בעבר בהקמת האינקיויזיציה בחצי האי האיברי, ובהיותנו רגישים וקרובים לנושא, מבקשים לתת סיוע ולהיות קשובים, הן בנוגע לעניינים רוחניים, והן לגשמיים, כפי יכולתנו, בכל הנחוץ. אנו מודעים לעובדה שהיהודי האיברי (כולל באופן משמעותי צאצאיהם באמריקאות), אשר מוצאו ביהודים שבעבר נאנסו לנטוש את דתם ואמונתם על ידי "כנופיות רומאיות", כשבאים לרבנים מקבלים בדרך כלל תשובה שלילית, אם בכלל, עוד בטרם פתחו את פיהם, בנוסף ליחס שלרוב מותיר כתמים בלתי נמחקים לעולם, ומוצא את עצמו האותו יהודי מול בית הדין כשבנפשו נחקק ונחרט אותו מעמד בזכרונו כאילו בית דין אינקיויזיטוריאלי העמידו שוב במשפט, ואין בזה גוזמא, כי אנו יודעים בבשרנו על מה מדובר.

לכן, עלינו להיות כולנו ערבים זה לזה - אנו שמקורותינו ביהדות ספרד ופורטוגל, בגירוש וברדיפה הנוצרית שארכה לא פחות מאשר ארבע מאות שנה - שעד היום ברוב האזורים בהם נמצאים אחינו עדיין חתים הם ויראים מהסביבה הנוצרית, ומתנהגים גם בימים אלה כלפי חוץ כאילו הם נוצרים אדוקים יותר מאשר שכניהם הגוים ברוב המקרים, לאפוקי כמה מנהגים המאפיינים אותם על פיהם אפשר לזהותם, ודרכם ניתן לדעת שאותה המשפחה מוצאה בעם ישראל. אינם מנהגים יהודים דוקא, ואף לא נוצרים, כי אם ערבוביה או המצאה מיוחדת להם בינם לבין עצמם.

כיצד נהיה ערבים זה לזה? - עלינו להקים מרכזים משלנו, כדוגמת אחינו שהקימו את הקהילה המפוארת בהולנד, הנקראת "תלמוד תורה", אחרי שנידחו על ידי חכמי הקהילות האירופאיות, והקב"ה סייע בידם, עד שהביאו רבנים מהקהילות הספרדיות במרוקו וביון וערי תוגרמה, שלימדום והדריכום בדרך שיבה לעמם ולתורתם. קהילה זו היתה לאם לכל הקהילות הספרדיות-פורטוגליות במרכז אמריקה. בקהילה זו הוקם אחד המרכזים התורתיים החשובים ביותר בעולם הספרדי ללימודי היהדות: ישיבת עץ-חיים, שהביאה לעם ישראל חכמים גדולים מהצבור צאצא לאנוסי ספרד ופורטוגל באירופה, עד המאה העשרים.

עלינו לפעול כפי דוגמת הקהילה ההולנדית גם בדורנו זה! כל עוד נמשיך בצפיות, בתקוות שווא ובשילוב ידיים, מחכים שיבואו לקראתנו, "למשכנו חסד", כמו שכתבו פוסקים המשיבים בענינינו ובנוגע ליחס הנכון אלינו, אולי תבוא עזרה, אך מאוחרת וליחידים בלבד. עלינו לפעול בכוחות עצמנו, להקים את קהילותנו, לבנות לעצמנו ובנפרד את בתי הכנסת שלנו, בכוח האחדות שבנו, ובעוז ששמר אותנו כיהודים במשך ארבע מאות שנה בהסואה של נוצרים, והכל עלינו לעשות באופן לגמרי עצמאי. מוקדם או מאוחר, יחושו בנו כל יתר עמנו וחכמינו, ויבואו לקראתנו, בהכרת פרי עבודתנו ומאמצנו, בנוסף לשמירתנו על עצמנו כמשפחות נפרדות בכל אתר ואתר באשר נמצאנו במשך ארבע מאות השנים שחלפו. לואי ויראו הרבנים בדור הזה גם הם את הדף הזה כפניה אליהם, ויתמלא לבם אהבת ישראל אמיתית וטהורה, וירגישו את הבעיה, ויפשטו לנו את ידיהם לעזרה.

אירגוננו נמצא עדיין בתהליך התפתחות והכרה חוקית, אך פועלים אנו כבר, מלאי סיפוק בכל הצלחתנו עד עתה. לכן, אנו פונים כבר לכל אחד מאיתנו, בעיקר לכל מי שבידו האפשרות לבוא לעזרתנו, וכן לכל יהודי אחר ומכל מוצא, הרגיש לעניני עמו ולכאביו הרבים, שיתן לנו יד במשימתנו. אל נא נשכח שגם לנו נוגעת הנבואה ביחזקאל (פרק ל"ז) בענין קבוץ העצמות היבשות ותחייתם מחדש.

חשוב מאוד שיהיו לנו רבנים ותלמידי חכמים גדולים שיצאו מתוכנו, אנשים שאין הנושא זר להם, מסוגלים להרגיש את המתרחש בתוך תוכנו ובנשפשנו בנוגע לרצון העז והצורב לשוב להתיחד עם עמנו בלא שנראה זרים ליתר אחינו, כדי שנוכל להשמיד אותה ההתיחסות שבדרך כלל מביאה לדחייתנו במפגשים של יחידים עם רבנים. דחייה זו נובעת בדרך כלל, חוץ מהיכולת להרגיש את החולף בלבנו, חוסר הידיעה בענין מציאותנו ובהיסטוריה, בהיותנו בדור שרבנים רבים בורחים מהידע הכללי, בשונה מהעבר הרחוק בו חיו גדולי עמנו, כמו הרמב"ם והרמב"ן, ואחרים רבים. רבים מהטועים האלה חושבים שהאינקיויזיציה אירעה אך ב-1492 בספרד, וב-1497 בפורטוגל. דבר וחצי דבר אינו ידוע להם על המשך הרדיפה וההרג במדינות הרבות שהוקמו על ידי הפורטוגלים והספרדים בעולם החדש, וכל פעילות הכמורה בנוגע ל"נוצרים מתיהדים" זרה להם בהחלט, ומחוסר ידע כללי גרידא. צריך שיקומו אנשים מתוכנו, וגם בכיוון זה פועל אירגוננו!

הגיע הזמן בו נקום מהאפר כמו "פניקס" - העוף המתולוגי ששימש כסמל ליהדות ההולנדית הספרדית, שמסמל מצרי עתיק קבל אצלנו משמעות חדשה ופירוש מחודש, ביודענו את הכאב שרבים מאתנו נשרפו כליל באוטו-דה-פה לקידוש שם שמים, אך אנו קמים שוב מאפרם כבנים נאמנים לאלהינו, לעמו ולתורתנו! אנא, ה', זכור נא את מסירותם, ותהיינה עלינו זכויותיהם לפניך!

יכולותנו הטבועות בנו רבות הן, אך תודעתנו לגביהן עוד חסרה. ועל כן הננו מוצאים את עצמנו בעינינו ללא כוחות ויכולת לקום ולפעול בכוחות עצמנו, ובעיקר כאשר חשים אנחנו חוסר ההתענינות בעולם היהודי כולו, ובקרב הרבנים בפרט.

צפיותנו והשתוקקותנו כארגון לגמילות חסד נמצאים עדיין מעבר לכל מה שבכונותינו לעשות כיום, על אף הצלחתתנו הרבה עד עתה, אך אנו בטוחים בה' שהוא יביא לנו את האמצעים הדרושים בכדי שנוכל להגשים את חלומותינו, ולראות שבים אל עמם אלפי יהודים הנמצאים כעת בחוץ, וכאילו אינם קיימים כלל. אנו חוזים כבר בעתיד הקרוב מרכזי קליטה ומרכזי לימוד בארץ הקודש ובמקומות אחרים בעולם, כגון בברזיל, לשם הגיעו רוב יהודי פורטוגל מאז האונס בנמל בשנת 1947.

אך למען נוכל לממש את ציפיותנו, צריכים אנו עזרה וסיוע, כדי שנוכל לפשוט את ידינו עם יכולת לעזור לכל יהודי שיפנה אלינו בבקשת עזרה. אין כוונתנו בזה ליהודים האנוסים בלבד, כי אם לכל בן ישראל ומכל מוצא שיהיה בידנו דרך לעזור לו, כגמול ה' הטוב אלינו!

כתוב לנו!

האיחוד הספרדי למען יהדות ספרד ופורטוגל!rabino@judaismo-iberico.org

ברצונך לסייע בידינו לעזור ליהודים בכל רחבי תבל???
לחץ כאן!!!

איחוד ספרדי-פורטוגלי

União Sefardita Hispano-Portuguesa

ת"ד: 443 - עלי - גוש שילה

דואר-נע אפריים 44828

גוש שילה

Israel